logo
首页  教师名录  农林经济系  副教授

教授详情

刘一明

副教授

             系别:农林经济系

             办公电话:
             手机:
             Email:
             办公地址:

教师简介科学研究主讲课程

教师简介:


 副教授,1998年毕业于挪威农业大学自然资源管理与可持续农业专业,获硕士学位;2009年毕业于华南农业大学农业经济管理专业,获博士学位;1998年至现在,在华南农业大学经济管理学院从事资源经济学、农业经济学等方面的教学与研究工作。


工作经历:

教育背景: