Chair Professors

Liu Yanyan

Jeffrey Alwang

Gong Peichen

Hu Wuyang

Qiu Zeyuan

Wan Guanghua

You Liangzhi

Yao Shujie