Current Leadership

1.png2.png

                                ▲Dean                      Secretary of CCP Committee in CEM

         Wan Junyi                                    Wang Changming

0.png

    ▲Vice Secretary of CCP Committee in CEMDeputy Dean                            Deputy Dean                              Deputy Dean

   Luo Jun                                       Luo Mingzhong                                Tan Ying                                     Wang Liping