logo

学院学术委员会


主任:罗必良           
副主任:万俊毅
委员:(按姓氏笔画排序)
万俊毅    文晓巍    米运生   李大胜  林家宝  欧晓明
罗必良    罗明忠    高   岚   温思美   熊启泉

秘书:林家宝(兼)学位评定分委会主  席: 万俊毅
副主席:罗明忠
委员: (按姓氏笔画排序)
庄丽娟    张乐柱   易法敏  欧晓明  罗必良   高    岚  

温思美    蔡传钦   熊启泉  谭砚文  谭   莹
秘书: 罗小珍